myPortfolio

  • Created on .
  • Hits: 38

Task-force Committee Members

Task-force Committee Members

SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA PUSAT PENGAJIAN BAHASA (PPB) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA TAHUN 2018 – 2020   BIL. JAWATANKUASA BIDANG TUGAS  PENGERUSI               KEAHLIAN DAN    PELANTIKAN 1.   Jawatankuasa Pengurusan 1.Bertanggungjawab sebagai penyelaras pengurusan/ pentadbiran fakulti yang tidak bertentangan dengan kuasa yang diberikan oleh Akta, Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; 2.Tiada apa jua peruntukan dalam Jawatankuasa Pengurusan Fakulti  boleh mengurangkan apa-apa kuasa yang diberikan oleh Akta, Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; dan, 3.Menguruskan apa jua perkara yangdirujuk oleh Pihak Berkuasa Universiti dalam menjalankan apa-apa tugas dan arahan dari masa ke semasa; dan, 4. Membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran pusat secara keseluruhannya.   Dekan   Korum Mesyuarat; Korum untuk menjalankan mesyuarat adalah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada bilangan ahli jawatankuasa termasuk Pengerusi. Korum bagi meluluskan sesuatu keputusan adalah mengikut majoriti ahli yang hadir. Sekiranya dalam keadaan di mana bilangan undi sama banyak, Pengerusi atau Ahli yang menjadi Pengerusi Mesyuarat boleh menggunakan undi pemutus.     Jawantankuasa Akademik 1.  Menasihati dan melapor kepada Senat semua perkara berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan di dalam bidang pengajian dalam bidang kuasa pusat termasuk kurikulum dan peperiksaan; 2.Menimbangkan kemajuan dan kelakuan pelajar di pusat dan melaporkan kepada Senat; 3.Melantik pemeriksa-pemeriksa luar yang difikirkan sesuai dan bermanfaat; 4.Menilai kursus pengajian untuk menentukaan kesetaraannya dengan peringkat kursus pengajian di universiti; 5.Memperakukan kepada Senat untuk pengiktirafan markah English Exit Programme dan sijil yang akan dianugerahkan kepada sesiapa yang layak; 7.Membangunkan pusat untuk dijadikan sebagai pusat kecemerlangan; 8.Mengurus     apa-apa perkara  yang dirujuk kepadanya oleh Senat; 9.Mencadangkan perwujudan jabatan jabatan dan unit-unit kepadanya melalui statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan atau sebagaimana yang diwakilkan kepadanya oleh Naib Canselor; dan, 10.Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab pusat boleh mewakilkan mana-mana daripada tugas, fungsi dan tanggungjawab tersebut kepada mana-mana orang lain atau suatu jawatankuasa   Dekan   Korum Mesyuarat; §  Korum untuk menjalankan mesyuarat adalah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada bilangan ahli jawatankuasa termasuk Pengerusi. Korum bagi meluluskan sesuatu keputusan adalah mengikut majoriti ahli yang hadir. Sekiranya dalam keadaan di mana bilangan undi sama banyak, Pengerusi atau Ahli yang menjadi Pengerusi Mesyuarat boleh menggunakan undi pemutus. 3.   Jawatankuasa Pengajian Penyelidikan dan Inovasi   Terma Rujukan (TOR)  telah diluluskan dalam Mesyuarat Senat UTHM BIL. 8/2015/2016 (Kali Ke-151) pada 12 Jun 2016   1.    Merancang berkaitan penyelidikan, inovasi, pengkomersilan dan perundingan. 2.    Membincangkan strategi perolehan geran penyelidikan. 3.    Membuat keputusan terhadap syor bagi penganugerahan penyelidikan dan inovasi. 4.    Meningkatkan penghayatan budaya penyelidikan, perundingan dan inovasi. 5.    Membuat keputusan berkaitan hal ehwal harta intelek Universiti. 6.    Mengutamakan usaha-usaha pengkomersilan harta intelek pusat. 7.    Menjalankan promosi penyelidikan dan inovasi melalui penerbitan, pameran dan lain-lain. 8.    Mempertingkat hubungan kerjasama dengan agensi kerajaan, swasta, industri dalam dan luar negara. 9.    Memberi latihan yang diperlukan untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi di kalangan staf akademik pusat. 10. Menilai keberkesanan program penyelidikan, inovasi, pengkomersilan dan perundingan dari semasa ke semasa. 11. Membantu memperkasa Pusat-Pusat kecemerlangan UTHM.   Dekan     Korum Mesyuarat; §  Korum untuk menjalankan mesyuarat adalah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada bilangan ahli jawatankuasa termasuk Pengerusi. §  Korum bagi meluluskan sesuatu keputusan adalah mengikut majoriti ahli yang hadir. Sekiranya dalam keadaan di mana bilangan undi sama banyak, Pengerusi atau Ahli yang menjadi Pengerusi Mesyuarat boleh menggunakan undi pemutus.                                                                       4.   Jawatankuasa Jawatankuasa Sepakaran   1.1.  Menimbang permohonan calon yang layak dan mematuhi prosedur untuk tujuan penilaian oleh Panel Kepakaran Peringkat Pusat; 2. Mempertimbangkan pemberian markah berasaskan prestasi dan pencapaian dalam aspek yang dinilai seperti yang telah ditetapkan oleh polisi kenaikan pangkat staf akademik; 3. Mencadangkan nama penilai-penilai bagi setiap calon sama ada calon Profesor Madya atau Profesor Gred Khas C.  Penilai akan membuat penilaian terhadap kelayakan akademik, penulisan serta sumbangan-sumbangan akademik calon; dan, 4.  Mengemukakan keputusan mesyuarat kepada Pejabat Pendaftar untuk tindakan selanjutnya   Dekan   Kekerapan Mesyuarat: 4 Bulan 1 Kali (3 Kali Setahun) 5.   Jawatankuasa Cuti belajar Memperakukan pemilihan dan permohonan staf akademik untuk cuti belajar bagi tujuan pertimbangan kelulusan oleh Jawatankuasa Cuti) Belajar (JKCB) UTHM. Menyemak staf pusat yang telah memenuhi syarat asas cuti belajar bagi tujuan pemilihan; Menyusunatur             giliran   dan penjadualan staf untuk cuti belajar; Memberi nasihat dan panduan serta menentukan bidang pengajian, bentuk pengajian, Universiti dan negara yang bersesuaian mengikut kepakaran yang dinilai oleh pusat; Menyemak dan menilai cadangan penyelidikan yang disediakan oleh staf; Menyemak kepakaran penyelia yang dicadangkan untuk menyelia pengajian di peringkat sarjana (penyelidiakan) dan kedoktoran Memperakukan permohonan staf yang telah menjalani proses ( 1 hingga 6 di atas) Menyediakan laporan perakuan pemilihan dan mengemukakan kepada Urusetia; Menyediakan laporan perakuan pemilihan dan mengemuakakan kepada urusetia; Membentangkan laporan perkauan pemilihan berkaitan permohonan staf cuti belajar dalam mesyuarat JKCB Universiti. .Membuat  pemantauan dan memperakukan prestasi pengajian staf sedang Cuti Belajar i.             Memantau prestasi pengajian sfat melalaui semakan terus dengan staf dan penyelia serta menilai laporan (LKK/progress report) yang disediakan oleh penyelia. ii.            Mengeluarkan perakuan untuk memberi surat peringatan dan amaran kepada staf yang mempunyai prestasi tidak memuaskan iii.           Memperakukan prestasi pengajian staf sedang cuti belajar untuk tujuan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi membolehkan pergerakan gaji tahunan dibuat ke atas staf.   Dekan Kekerapan Mesyuarat: 4 Bulan 1 Kali (3 Kali Setahun) 6..   Jawatankuasa Teknikal Sebutharga Dan Tender          Jawatankuasa Penentuan Teknikal Sebutharga dan Tender       Jawatankuasa Penilaian Teknikal Sebutharga dan Tender 1.    Ahli jawatankuasa hendaklah mengenalpasti bahawa perancangan perolehan tersebut dibuat untuk tempoh setahun; 2.    Ahli juga perlu dimaklumkan secara bertulis berkenaan mesyuarat bersama-sama dokumen seminggu sebelum Mesyuarat bersidang; 3.    Ahli jawatankuasa hendaklah mengenalpasti spesifikasi, perkara-perkara seperti warna, saiz, bentuk, kualiti, pembungkusan,nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Universiti; 4.    Ahli jawatankuasa hendaklah memastikan bahawa latihan perolehan hanya dijalankan di dalam negara sahaja; 5.    Ahli jawatankuasa juga hendaklah memastikan tempoh latihan dan bilangan staf yang minimum perlu hadir adalah yang munasabah kerana ia akan memberi kesan kepada harga yang akan ditawarkan oleh pihak syarikat; 6.    Ahli jawatankuasa juga perlu memastikan ruang telah sedia ada dan semua pengubahsuaian samada ruang, elektrikal, mekanikal, ICT dan lain-lain telah disiapkan; 7.    Bagi perolehan perkhidmatan, skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci; 8.    Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. Sekiranya tidak dapat dielakkan, ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan; 9.    Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurangkurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian, PTj hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai, selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender; 10. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf; 11. Bagi sebut harga mesin dan peralatan,  keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti pendaftaran jentera untuk beroperasi perlu diambilkira; 12. Bagi perolehan peralatan komputer,”software”, “Database”, rangkaian dan perolehan lain yang berkaitan yang melibatkan teknologi maklumat, spesifikasi teknikal hendaklah dirujuk dan diluluskan oleh PTM @ J/K ICT Universiti; 13. Bagi perolehan yang melibatkan ubahsuai ruang, elektrik, “Air-Cond’, Kenderaan, perabot, LCD dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan pengesahan secara bertulis daripada PPH atau PTj yang berkaitan hendaklah diperolehi terlebih dahulu; 14. Manakala perolehan yang dipusatkan seperti CCTV perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu daripada Unit Keselamatan, Pejabat Pendaftar atau PTj yang berkaitan; 15. Ahli juga hendaklah memastikan perolehan yang dibuat terdapat didalam perincian PTj untuk tahun tersebut dan bajet masih belum digunakan untuk peralatan/perkhidmatan/  penyenggaraan/kerja yang lain; 16. Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pengurus Bahagian;   17. PTJ perlu melantik sekurang-kurangnya lima (5) orang staf yang terdiri daripada kumpulan Pengurusan & Profesional dan kumpulan Sokongan   18.    Korum mesyuarat hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang dalam satu-satu masa, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli; 19.    Pegawai yang membuat perolehan (pemohon) tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa untuk perolehan tersebut.   Selepas Sebutharga Dibuka :   1.  Menilai Laporan Teknikal yang disediakan oleh urusetia dan pemohon bagi nilai perolehan yang melebihi RM 50,000.00; 2.  Ahli jawatankuasa juga perlu memastikan semula ruang telah sedia ada dan semua pengubahsuaian samada ruang, elektrikal, mekanikal, ICT dan lain-lain telah disiapkan sekiranya ianya melibatkan peralatan yang besar dan memakan ruang;   3.  Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian berasaskan kepada spesifikasi perolehan dalam dokumen sebut harga. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang dikemukakan, pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. Walau    bagaimanapun, maklumat dan teknologi semasa mengenaibarang/ perkhidmatan    tersebut boleh diambil kira;   4.  Penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan;   5.  Menandatangani borang Jadual Penilaian Teknikal Sebutharga pada masa Mesyuarat bersidang dan memastikan perkara-perkara berikut dilengkapkan:   i)      Perlu disusun mengikut kod penyebutharga dari yang terendah kepada yang tertinggi. ii)     Dibahagian “CATATAN” perlu catatkan perkara-perkara berikut:- §  Perlu catatkan cadangan diterima atau ditolak; §  Perlu perincikan spesifikasi ditolak mengikut para@klausa yang berkenaan kenapa ianya ditolak; §  Perlu catatkan samada lawatan tapak telah dibuat sebelum s/harga dikeluarkan dan pastikan ianya terdapat didalam spesifikasi teknikal dan ia merupakan perkara wajib; §  Perlu catatkan juga bahawa pembekal telah membuat “Demo” sekiranya ia diperlukan dan pastikan ianya terdapat di dalam spesifikasi teknikal dan ia merupakan perkara wajib;   6.    Ahli Jawatankuasa ini adalah dipertanggungjawabkan ke atas setiap sebutharga yang dinilai;   7.    Keahlian Jawatankuasa Penilaian Teknikal PTJ hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli;   8.    Bagi semua sebut harga, jika perlu, nasihat daripada staf yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu hendaklah diperoleh seperti Perkayuan, Jalanraya, Binaan dan lain-lain;   9.    Ahli Jawatankuasa tidak boleh menganggotai Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga atau mana-mana Jawatankuasa Penilaian; 10.  Pegawai yang membuat perolehan (pemohon) juga tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa pada satu-satu masa; 11.  Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pengurus Bahagian; 12.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.       Dekan Kekerapan Mesyuarat: Mengikut permohonan Korum mesyuarat hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang dalam satu-satu masa, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli; 7.   Jawatankuasa Penilaian Sebutharga dan Tender   1.    Menilai laporan Sebutharga/Rundingan Terus/ Kontrak Pusat yang disediakanoleh pemohon bagi nilai perolehan melebihi RM 10,000.00; 2.    Menyemak dan memastikan peruntukan adalah mencukupi; 3.    Menilai dan meluluskan cadangan daripada urusetia untuk nilai perolehan melebihi RM 10,000.00 hingga RM 50.000.00; 4.    Bagi perolehan bernilai melebihi RM 50,000.00 hingga RM 200.000.00, ahli jawatankuasa perlu menilai laporan harga dan teknikal yang disediakan oleh urusetia dan seterusnya memperakukan sebutharga tersebut sebelum ianya diluluskan oleh Jawatankuasa Sebutharga Universiti; 5.    Sebut harga yang paling menguntungkan Universiti hendaklah disyorkan/ diluluskan; 6.    Bagi sebut harga kerja dan perkhidmatan perkara-perkara seperti jangka masa siap, kadar harga, kekerapan perkhidmatan, pengalaman, kawasan pelaksanaan dan sebagainya perlu diambilkira; 7.    Bagi sebut harga mesin dan peralatan,  keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti pendaftaran jentera untuk beroperasi perlu diambilkira; 8.    Menandatangani borang Jadual Penilaian Sebutharga pada masa Mesyuarat bersidang dan memastikan perkara-perkara berikut dilengkapkan: i)        Perlu disusun mengikut dari harga yang terendah kepada harga yang tertinggi. ii)       Jika pembekal tidak kemukakan harga senaraikan di senarai yang terakhir. iii)      Dibahagian “CATATAN” perlu catatkan perkara-perkara berikut:- 1.    Perlu catatkan cadangan diterima atau ditolak 2.    Perlu perincikan spesifikasi ditolak mengikut para@klausa yang berkenaan 3.    Perlu catatkan samada lawatan tapak @ perkara-perkara lain telah dibuat sebelum s/harga dikeluarkan dan pastikan ianya terdapat didalam Spesifikasi Teknikal dan ia merupakan perkara wajib berdasarkan perakuan dari Jawatankuasa Penilaian Teknikal (jika berkaitan); 9.    Ahli Jawatankuasa ini adalah dipertanggungjawabkan ke atas setiap permohonan pembelian yang disokong/diluluskan; 10. Keputusan hendaklah dibuat secara bermesyuarat dan sebulat suara; 11. Keputusan tidak sebulat suara atau melebihi had nilai perlu dimajukan kepada Jawatankuasa Sebutharga Universiti untuk kelulusan; 12. Keahlian jawatankuasa PTJ hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai di mana seorang daripadanya hendaklah pegawai dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional; 13. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah dipengerusikan oleh Pengurus Bahagian atau mana-mana pegawai yang dilantik oleh Naib Canselor, yang mana berkenaan. Bagi perolehan kerja, seorang daripada ahli Jawatankuasa SebutHarga PTJ hendaklah terdiri daripada Pegawai Teknikal; 14. Pengerusi dan ahli Jawatankuasa Sebut Harga PTJ hendaklah dilantik atas nama jawatan secara tahunan/dua tahun sekali; 15. Ahli Jawatankuasa Sebut Harga PTJ tidak boleh menganggotai Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga, Jawatankuasa Penilaian Teknikal PTJ atau mana-mana Jawatankuasa Penilaian; 16. Pegawai yang membuat perolehan (pemohon) juga tidak layak menjadi ahli Jawatankuasa pada satu-satu masa; 17. Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pengurus Bahagian; 18. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.   Dekan   Kekerapan Mesyuarat: Mengikut permohonan Korum mesyuarat hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang dalam satu-satu masa, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli; 8.   Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih 1.    Merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua aspek pengurusan aset alih Pusat dan Universiti; 2.    Sentiasa maklum dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap laporan hasil daripada pemeriksaan aset yang dibuat oleh Unit Aset, Pejabat Bendahari; 3.    Membuat pemeriksaan terhadap aset merangkumi lokasi, keadaan sesuatu aset dan barkod bagi memastikan data-data tersebut adalah seperti di dalam FAMS; 4.    Mengesahkan senarai aset yang hendak dilupuskan sebelum dikemukakan ke Urusetia Pelupusan; 5.    Menyemak dan memastikan permohonan perlupusan lengkap dan teratur; 6.    Memastikan syor dan ulasan terhadap aset yang hendak dilupuskan dilaksanakan dengan sewajarnya; 7.    Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan bagi membincangkan perkara-perkara berikut : i)      Kedudukan Semasa Aset Alih PTJ ii)     Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih iii)    Laporan Tindakan Pelupusan iv)   Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib v)    Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih 8.    Mengemukakan minit mesyuarat kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Universiti dan kemudiannya dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti; 9.    Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.    Dekan Kekerapan Mesyuarat:   4 bulan sekali (3 kali setahun) 9.   Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan   1. Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja yang lebih selamat. 2. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan. 3. Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaa atau penyakit opekerjaan dan melaporkan apa-apa keadaaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat ditempat kerja bersama-sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. 4. Mengkaji semula dasar keselamtan dan kesihatan ditempat kerja dan membuat cadangan bagi penyemakan semula dasar tersebut. 5. Pengerusi atau mana-mana ahli JKKP yang dinamakan oleh Pengerusi akan mewakili fakulti/ PTj ke Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti (JKKPU). 6. Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa. Dekan   Kekerapan Mesyuarat:   4 bulan sekali (3 kali setahun)   10   Pasukan Bertindak Kecemasan (ERT)         11.   Jawatankuasa Pembuka Sebutharga 1.    Membuka peti sebutharga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan atau secepat mungkin selepas ditutup; 2.    Surat panggilan kepada Ahli Jawatankuasa hendaklah dikeluarkan satu (1) minggu sebelum tarikh tutup sebutharga tersebut; 3.    Membuka setiap tawaran sebutharga dan memastikan bahawa tawaran harga dan tawaran teknikal telah dikemukakan dalam dua (2) sampul surat yang berasingan dan berlakri bagi bekalan dan perkhidmatan. Bagi sebut harga kerja memadai tawaran dikemukakan dalam satu (1) sampul surat berlakri sahaja; 4.    Perlu memastikan nama syarikat tidak tercatat di dalam Jadual Teknikal dan perlu memadamkannya sekiranya ianya tercatat; 5.    Mengkod dengan nombor bersiri semua dokumen sebutharga yang diterima. i)      Perlu dikod nombor siri mengikut mana yang terdahulu dibuka. Oleh itu tidak perlu mengikut mana syarikat yang terendah. ii)     Perlu dikod nombor siri juga kepada syarikat yang tidak mengemukakan dokumen yang lengkap. 6.    Menyempurnakan Borang Jadual Sebutharga dengan mencatatkan nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh penyerahan dan menandatangani borang tersebut seperti berikut: i)      Amaun dan tempoh diambil dari borang Jaminan Pembekal ii)     Nombor pendaftaran dan taraf Bumiputera hendaklah diambil dari sijil Kementerian Kewangan Malaysia iii)    Perlu semak tempoh sah laku sijil Kementerian Kewangan Malaysia. iv)   Sila catatkan perkara yang tidak dipatuhi oleh pembekal di bahagian “CATATAN” seperti tidak sertakan sijil Kementerian Kewangan Malaysia, tiada tempoh, tempoh sah laku tamat dan lain-lain. 7.    Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah menandatangani ringkas pada lembaran yang menyatakan harga dan pada apa-apa pindaan tulisan atau taipan bertindih dalam tawaran sebut harga; 8.    Tawaran sebutharga yang diterima selepas dari masa tarikh tutup tidak boleh diterima. Dokumen tersebut perlu dicop “LEWAT” pada sampul surat dokumen sebutharga dan tidak boleh dikodkan. Hanya perlu dinyatakan didalam borang Jadual Buka Sebutharga; 9.    Sebutharga yang dihantar melalui mesin fax tidak boleh diterima, walaupun diterima pada tarikh sebelum tarikh tutup sebutharga; 10.  Mengesahkan penyebut harga telah mengemukakan semua dokumen yang diperlukan seperti dalam Senarai Semakan; 11.  Perlantikan ahli hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pengurus Bahagian untuk tempoh sekurang-kurangnya dua (2) tahun; 12.  Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada terdiri dua (2) pegawai yang mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional; 13.  Pegawai yang membuat perolehan (pemohon) tidak layak menjadi ahli  Jawatankuasa untuk perolehan tersebut;   14.  Menyediakan laporan aktiviti jawatankuasa.   Dekan               Kekerapan Mesyuarat: Mengikut permohonan                                                 12.   Jawatankuasa EKSA Penyelaras   Setiausaha 1.        Mengumpul maklumat berkenaan kekemasan daripada biro-biro lain yang berkaitan 2.         Menyediakan Manual Prosedur Amalan EKSA UTHM 3.         Menyediakan "Pocket Book" untuk panduan staf UTHM 4.         Menyemak semula dan mengemaskini Manual Prosedur Amalan EKSA UTHM 5.         Mendapatkan maklumat dan sumber-sumber daripada agensi-agensi yang telah mengamalkan EKSA 6.         Mewujudkan skim cadangan staf bagi penambahbaikan Amalan EKSA 7.         Mewujudkan Sistem Pangkalan Data 5S bagi Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Pelaksana EKSA   Biro Promosi 1.         Mengenalpasti dan mencadangkan aktiviti promosi, kempen dan hebahan bagi menggalakkan penglibatan kakitangan semasa pelaksanaan. 2.         Mencadangkan dan menentukan sistem pengiktirafan dan penghargaan kepada individu/kumpulan yang turut serta atau memenangi semasa aktiviti promosi dijalankan. 3.         Menyemak dan menilai keberkesanan kempen promosi.   Biro Latihan 1.          Mengenalpasti keperluan latihan bagi kesemua kakitangan. 2.         Menjadual dan mengendalikan program latihan Amalan EKSA. 3.         Menyediakan latihan dalaman untuk juruaudit EKSA.   Biro Audit 1.          Membangunkan kriteris pengauditan 5S, garis panduan dan pelekat EKSA. 2.         Membangunkan skim/kaedah bagi mengukur impak audit. 3.         Merancang dan melaksanakan aktiviti audit secara berjadual . 4.         Menyediakan laporan audit untuk serahan kepada Jawatankuasa Pemandu.   Biro Keceriaan   1.     Menghiasi ruang pusat berdasarkan  konsep koporat         Atas pelantikan Dekan Kekerapan Mesyurat : 3 bulan sekali  (4 kali setahun)                 13   Jawatankusa Unit 3R (Reduce, Reuse, Recycle)   Dasar telah diemelkan kepada semua ahli Jawatankuasa   Atas lantikan Pengarah Unit Kampus Lestari Kekerapan Mesyurat :   3 bulan sekali  (4 kali setahun) 14   Jawatankuasa Pemeriksa 1.Menyemak   semua keputusan peperiksaan pelajar; 2.Menyemak masalah-masalah pelajar berdasarkan laporan daripada Penasihat Akademik/ Pensyarah/ Pengajar; 3.Mengesahkan keputusan peperiksaan akhir pelajar diploma dan sarjana muda; Menjaga kerahsiaan semua keputusan peperiksaan pelajar sebelum disahkan oleh Senat; dan, 4.Memastikan semua urusan yang berkaitan dengan peperiksaan dibuat selari dengan Prosedur Mengumpul, Memasuk dan Menyemak Markah Peperiksaan di Peringkat Pusat (RPP18).   Dekan Kekerapan Mesyurat :   3 bulan sekali  (4 kali setahun) 15.   Jawatankuasa OBE, Akreditasi dan Pengiktirafan 1.Menyelaras aktiviti berkaitan program baru a)Dokumentasi untuk kelulusan sehingga ke KPT b)Penambahbaikan kurikulum program: OBE dan KI c)Nasihat dan pandangan panel IAC d)Kajian pasaran program baru e0Menyelaras aktiviti berkaitan audit akademik f) Program sedia ada: Sarjana Muda dan Diploma g)Penilaian daripada Pemeriksa Luar, Audit Dalaman Universiti 2.Menyediakan Dokumen Pengiktirafan a)Pengiktirafan MQA bagi program Sarjana Muda b)Pengiktirafan JPA bagi program Diploma c)Taklimat kepada staf akademik dan sokongan d)Taklimat kepada pelajar e)Melaksanakan perancangan Outcomes Based Education (OBE) Menyelaras maklumat berkaitan Program Akademik   Dekan Kekerapan Mesyuarat   3 bulan sekali  (4 kali setahun)   17   Jawatankuasa Kualiti  (MS ISO 9001: 2000) 1. Merancang dan memantau pelaksanaan jaminan kualiti pengurusan. 2. Menyelaras pengedaran dokumen kualiti seperti manual prosedur kerja. 3. Merancang taklimat kualiti peringkat fakulti sekurangkurangnya sekali setahun. Memberi taklimat berkaitan perubahan kepada prosedur kualiti atau maklumat tindakan pembetulan hasil audit. 4. Menyelaras audit dalaman peringkat fakulti sebelum audit peringkat universiti dan SIRIM. 5. Mengumpul data-data berkaitan soal selidik yang dilaksanakan di fakulti untuk dianalisa dan diserahkan hasil analisa kepada Pejabat Pengurusan Kualiti dan Perancangan Korporat. 6. Membantu pelaksanaan audit peringkat universiti dan SIRIM, berkaitan penyelarasan mesyuarat pembukaan dan penutup audit, lantikan auditee yang akan ditemu bual, serta lain-lain perkara berkaitan audit. 7. Memberi peringatan kepada semua staf berkaitan audit dan pelaksanaan prosedur kualiti. 8. Mencadangkan tindakan pembetulan hasil laporan audit ISO. 9. Menganalisis data-data di fakulti seperti hasil dapatan audit, analisis latihan staf dan aduan yang diterima untuk digunakan dalam laporan kajian semula pengurusan. 10. Menyediakan Laporan Kajian Semula Pengurusan (KSP) setiap tahun.   Atas lantikan dekan Kekerapan Mesyuarat   3 bulan sekali  (4 kali setahun) 18.   Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Pangkalan  Data 1.Membangunkan laman web fakulti yang interaktif dan mudah digunakan 2.Menyelaras dan menguruskan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk dimuatnaik/muatturun daripada laman web fakulti 3.Memastikan bahan dan maklumat yang terkandung adalah yang terkini 4.Menguruskan folder di webmail fakulti dan subfoldernya Menguruskan server fakulti 5.Bertindak sebagai Jawatankuasa Teknologi Maklumat Bahagian (JTMB) seperti yang diputuskan di dalam Polisi ICT Universiti 6.Memastikan pelaksanaan Polisi ICT Universiti dan dipatuhi oleh semua peringkat di PTJ   Atas Pelantikan Deakn Kekerapan Mesyuarat   3 bulan sekali  (4 kali setahun) 19.   Jawatankuasa Jalinan Industri / Komuniti dan  Penjanaan Pendapatan 1.Merancang dan melaksanakan program kolokium/seminar/persidangan 2. Mengumpul,            merakam        dan merekod          produk/aktiviti penyelidikan untuk tujuan program pameran dan penganugerahan 3. Mengurus Pusat Sumber Fakulti berkaitan semua bahan diatas. 4. Menguruskan lawatan dari pihak luar dan kunjungan daripada profesor  adjung, , profesor pelawat, profesor jemputan , pemeriksa luar dan penasihat industri   Atas Pelantikan Dekan Kekerapan Mesyuarat   3 bulan sekali  (4 kali setahun) 20.   Jawatankuasa Jadual Waktu 1. Memasti senaraikan matapelajaran yang akan ditawarkan pada semester yang akan datang tersedian dan dipamerkan sebelum sistem pra pendaftaran dibuka. 2. Mengedar dan memantau senarai matapelajaran yang akan ditawarkan kepada wakil jabatan berkenaan untuk penentuan nama pensyarah. 3. Memaklumkan senarai matapelajaran dan pensyarah yang terlibat untuk rujukan awal pensyarah dua bulan sebelum semester bermula. 4. Menetapkan slot masa jadual waktu untuk matapelajaran yang melibatkan makmal dan bengkel. Menyelaraskan matapelajaran yang ditawarkan oleh fakulti lain atau pusat tanggungjawab lain. Mendapatkan ruang kuliah untuk matapelajaran yang ditawarkan oleh fakulti. 5. Membantu Pejabat Pengurusan Akademik dalam urusan penyediaan Jadual Waktu Akademik. 6. Menyediakan dan mendapatkan pengesahan jadual waktu pelajar. 7. Memastikan jadual waktu pelajar dipamerkan sebelum semester bermula. 8. Memurnikan jadual waktu pelajar dalam minggu pertama semester. 9. Memantau penyediaan draf, proses semakan, pengesahan dan pengedaran jadual beban individu mengikut kepada pensyarah yang terlibat. 10. Memantau pengeluaran surat lantikan, jadual waktu pensyarah dan jadual beban kepada pensyarah yang terlibat. 11. Menyelaras permohonan penawaran matapelajaran tambahan untuk kes-kes khas. Mengemaskini dan menyimpan segala maklumat, data serta senarai matapelajaran yang telah ditawarkan untuk rujukan semester     21   Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia  (Anugerah Kecemerlangan dan Kenaikan Pangkat) 1. Merancang program-program yang boleh membangunkan daya keintelektualan serta kemahiran insaniah satf agar mampu menjadi graduan yang berdaya saing serta berhemah tinggi. 2. Menyelaraskan Permohonan Kenaikan Pangkat berdasrkan merit Pejabat Pendaftar, UTHM. (20 kreteria) 3. Menyelaraskan Pencalonan Anugerah Pembangunan Manusia.       JAWATANKUASA TIDAK RASMI (MESYUARAT JAWATANKUASA KELAB RICC BIL. 1/2015)   22.   KAWAN, Pusat Pengajian Bahasa (PPB)   OBJEKTIF PENUBUHAN:   1.    Mengeratkan hubungan silaturrahim dan memupuk perasaan muhibah di kalangan ahli kelab di Pusat Pengajian Bahasa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.   2.    Memberikan perkhidmatan kebajikan kepada ahli-ahli kelab dari masa ke semasa.   3.    Menggalakkan serta memberi kemudahan kepada ahli kelab untuk perkembangan sukan, rekreasi, sosial, budaya dan keagamaan.   4.    Menggalakkan hubungan antara kumpulan-kumpulan dan orangorang awam dengan ahli-ahli kelab khususnya dan warga Universiti Tun Hussein Onn Malaysia melalui program-program yang dianjurkan.   5.    Semua wang dan keuntungan yang didapati oleh persatuan ini hasil daripada penyertaannya di dalam mana-mana perniagaan atau perlaburan yang sah dari segi undang-undang akan digunakan semata-mata untuk mencapai matlamat kelab ini, dan tidak ada sebahagianpun daripada keuntungan yang diperolehi akan digunakan untuk membayar faedah, keuntungan ataupun bonus kepada  mana-mana ahli kelab. Walaubagaimanapun peruntukan ini tidak menghalang sebarang pembayaran yang dibuat dengan tujuan baik, untuk membayar gaji atau perbelanjaan atau kedua-duanya kepada sebarang ahli atau pekerja-pekerja kelab.   Maklumat Lanjut: Rujuk Perlembagaan KAWAN     Atas Undian Mesyuarat Tahunan KAWAN, PPB  Kekerapan Mesyurat :   Mengikut Perlembagaan KAWAN            

Read more: Task-force Committee Members

  • Created on .
  • Hits: 472

Courses

Subject Offered

Department of English Language and Literature (DELL) Degree Level Year Course Name Course Code 1 English for Higher Education UHB 10100/UHB 10200 (Aero) 2 Essential Academic English UHB 20102/UHB 20202 (Aero) 3 English for Technical Purposes UHB 30102/UHB 30202 (Aero) 4 English for Occupational Purposes UHB 40102/UHB 40202 (Aero) Diploma Level Year     Course Name    Course Code 1 English for Academic Survival UHB 10302 2 Academic Communication UHB 20302 3 English for Workplace UHB 30502

Read more: Courses

  • Created on .
  • Hits: 270

Download Centre

Download Centre

Documents related to work procedure manual and filing system. Click Read More button below to acccess the documents.

a workplace guideline for the public sector. Click Read More button bellow to access the documents

Read more: Download Centre

  • Created on .
  • Hits: 1526